คุณอยู่ที่: Home

เนื้อหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Service)

ร้านบีพีเอ็น โฮม ได้จัดทำเว็บไซต์ www.bpnhome .com ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของร้านฯ  อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างร้านฯ กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้  เพื่อเป็นการตกลงซื้อขายกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด  ซึ่งการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ ทางร้านฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

1.1

ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการออนไลน์ที่ลงทะเบียน และสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ได้สามารถสั่งซื้อสินค้า  หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์นี้ได้

1.2

การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก  ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของผู้ใช้บริการเอง

1.3

ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ และ ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Username  Password และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับส่วนบุคคลเท่านั้น

1.4

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือร้านฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน  โดยไม่มีข้อโต้แย้งอันใด

1.5

ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าหากพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Username  และ Password  เป็นความลับ

1.6

ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

 

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

2.1

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของร้านบีเอ็นพี โฮม  ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่าร้านฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว


3. ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสิทธิบัตร

3.1

เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง ซอร์ฟแวร์ ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

3.2

เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของร้านฯ  ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ  ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

3.3

ร้านฯ เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถร้องเรียนมาถึงเราได้ที่ 02-489-7774

3.4

สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ ร้านฯ จะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น


4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
ร้านฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ร้านฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยาย ทางร้านฯ ยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า)  เช่นเดียวกัน ร้านฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. การป้องกันการฉ้อโกง
ร้านฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย  ทางร้านฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของร้านฯ อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้  ทางร้านฯ อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ทางร้านฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งร้านฯ เองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ทางร้านฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์  สินค้าและบริการของร้านฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม ร้านฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ นามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น


เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า   
1. สินค้า หมายถึง  สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของร้านบีเอ็นพี โฮม  (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)  และทางร้านฯ เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าโดยถูกต้องตามกฏหมาย
2. ราคา หมายถึง  ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท)  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ (ไม่รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า ร้านฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่งร้านฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น 
3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่าน เช่น การจ่ายเงินสด  การโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ร้านฯ ได้ระบุไว้   เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังร้านฯ ด้วย 
4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของร้านฯ ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน 

 

คุณอยู่ที่: Home

1305953115

ลิขสิทธิ์ © 2015 BNP HOME - ศูนย์รวมวัสดุตราช้าง ประเภทสินค้าตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์จัดสวนทุกชนิด. สงวนลิขสิทธิ์.ศูนย์รวมวัสดุตกแต่งบ้านและสวน Copyright 2015 | bnphome.com All rights reserved.